Re-integratie

De gemeente is verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die kunnen werken maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben. Deze mensen zaten in 2014 nog in de WWB (de Wet werk en bijstand), Wsw (de Wet sociale werkvoorziening) of in de Wajong. Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Zo is er één regeling voor personen die aangewezen zijn op (inkomens)ondersteuning en die kunnen werken.

 • Sociale werkvoorziening

  Als u vóór 31 december 2014 in de Sociale Werkvoorziening (SW) werkte, verandert er voor u niets. U behoudt uw rechten en plichten. Er wordt echter vanaf 2015 niemand meer toegelaten tot de Sociale Werkvoorziening.

 • Wajong

  De Wajong blijft bestaan voor mensen die vóór 31 december 2014 een uitkering hadden. Nieuwe aanvragers, die een bepaalde verdiencapaciteit hebben, vallen vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet.

 • Op zoek naar werk?

  Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat alle mensen met een arbeidsbeperking die kúnnen werken, aan het werk gaan (participeren).

 • Tegenprestatie

  De overheid wil dat iedereen die een bijstandsuitkering ontvangt, iets terugdoet voor de samenleving.

 • Beschut werk

  Sommige mensen hebben door lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking een bepaalde mate van ondersteuning nodig. Vaak in zodanige mate dat van reguliere werkgevers niet zonder meer kan worden verwacht dat zij deze mensen in dienst nemen.