Burgerparticipatie

De gemeenteraad van Schinnen heeft in haar coalitieakkoord concreet de wens neergelegd om burgers, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties actief en tijdig te betrekken bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Dit gebeurt natuurlijk op een aantal gebieden al, bijvoorbeeld bij het tot stand komen van de strategische visie in 2010, het samenwerken met de Sociaal Maatschappelijke Adviesraad en het organiseren van informatiebijeenkomsten op uiteenlopende gebieden. Daarnaast is de werkgroep Burgerparticipatie nauw betrokken bij de opzet van dorpsontwikkelingsplannen.