Ondertekening samenwerkingsovereenkomst om wateroverlast aan te pakken (09-11-2018)

Wateroverlast  in de kernen van Oirsbeek-Amstenrade en Meerssen-Ulestraten bleek ook dit jaar weer een groot probleem te zijn. Door klimaatverandering zullen inwoners hier steeds vaker mee te maken krijgen. Negen partijen hebben vandaag afgesproken om samen de schouders te zetten onder het tegengaan van wateroverlast. Extreme buien van 50 mm in twee uur tijd mogen nog maar éénmaal per 25 jaar tot overlast leiden.  

Het nationale bestuursakkoord Klimaatadaptatie, dat eind dit jaar door een groot aantal partijen wordt ondertekend, stelt dat Nederland in 2050 klimaatbestendig moet zijn. In Oirsbeek-Amstenrade wordt met voorrang gewerkt aan deze doelstelling en wordt een versnelling nagestreefd. De opgave blijft echter zeer groot: zo vereist  bijvoorbeeld de realisatie van de ambitie om af te koppelen zeer grote ingrepen in het rioleringsstelsel terwijl ook de inwoners zelf maatregelen zullen moeten treffen.

Voor Oirsbeek-Amstenrade  is de ambitie  afgesproken om:

  • Vóór 2030 circa 25% van de publieke verharding  in het beheer van de gemeente af te koppelen van het watersysteem.
  • Stimuleren van burgers om tuinen te “ont-stenen” en regenwater af te koppelen van het riool. Zodat ook 25% van het particulier verhard oppervlak voor 2030 is afgekoppeld.
  • Vóór 2025 circa extra 11.000 m3 berging in het watersysteem  te realiseren door middel van het aanleggen van regenwaterbuffers.
  • Vóór 2030 circa 10 mm extra water vast houden in het landelijk gebied (dat is 100 m3 per hectare), zowel in natuur als ook agrarisch gebied. De landbouw werkt al aan een lijst van mogelijke maatregelen en experimenteert met de toepassing  van andere gewassen als Sorghum,  bodembedekkers en nieuwe vormen van grondbewerking.

Betrokken organisaties

Onder het toeziend oog van inwoners van Oirsbeek en Meerssen die al jarenlang wateroverlast ervaren, zetten op 8 november de negen organisaties een handtekening onder één of beide samenwerkingsovereenkomsten Voor Oirsbeek zijn betrokken: Gemeente Schinnen, Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), Natuurmonumenten en Stichting Het Limburgs Landschap.


 

Wethouder Jeannette Quadvlieg (l) zette haar handtekening namens de gemeente Schinnen: “Samen lossen we het op: wateroverlast los je niet op wanneer je niet verder kijkt dan de gemeentegrens of bebouwde kom. Daarom is samenwerking in de waterketen van essentieel belang.”

  • RSS