Maatregelen “Oude Provincialeweg” Oirsbeek – Amstenrade (20-11-2018)

Eerder dit jaar hebben een tweetal inloopavonden plaatsgevonden waarbij de gemeente samen met het externe adviesbureau haar visie op het wegvak tussen de N276 en de aansluiting met de Buitenring heeft gepresenteerd. Dit heeft geleid tot goede input vanuit de bewoners. De gemeente zal zoveel mogelijk rekening houden met de wensen die op dit wegvak leven.

Het totale budget voor het project zal 29 november a.s. definitief door de Raad worden vastgesteld in haar laatste vergadering. Dit budget is toereikend om de maatregelen onder A en B te kunnen uitvoeren. Uiteraard dienen we binnen dit budget te blijven. In deze brief geven we u zo duidelijk mogelijk aan wat we gaan doen en wat u kunt verwachten. Daarnaast staat onderstaand ook duidelijk vermeld wat we niet kunnen doen omdat het budget dit niet mogelijk maakt.

Wat hebben we al gerealiseerd?

In overleg met de Provincie Limburg is de verkeersregeling op de N276 – Provinciale weg beter ingeregeld voor het gemotoriseerd verkeer. In december wordt de groentijd voor overstekende fietsers / voetgangers nog iets verlengd, waardoor men veiliger kan oversteken. Deze tijd is nu vrij beperkt wat een gevoel van onveiligheid geeft bij met name de voetgangers.  Daarnaast is de woning op de hoek Boompjesweg – Provincialeweg aangekocht en deze wordt binnenkort gesloopt. Hiermee vervalt de noodzaak om het fietspad ter hoogte van de Boompjesweg te verleggen. Het zicht wordt immers gegarandeerd door de sloop van deze woning. 

Wat gaan we nu definitief uitvoeren?

Hierbij maken we onderscheid in grootschalige onderdelen en kleinschalige maatregelen.

A. Grootschalige onderdelen

De onderstaande grote onderdelen zijn integraal van aard en gaan verder dan alleen de bovenbouw. Vandaar dat de uitvoering en de communicatie daaromtrent apart wordt opgepakt en zal zijn vervolg krijgen in de nieuwe gemeente Beekdaelen:

 1. 30 km/h zone op de Hoofdstraat tussen Oppevennerweg en Hommerter Allee
  Dit betreft geen volledige reconstructie van de weg, echter dienen wel de volgende kruispunten te worden aangepakt: kruispunt Oppevennerweg (50->30) en aanbrengen plateau kruispunt Raadhuisplein – Poststraat (50->30).

 2. Herinrichting kruispunt Altaarstraat
  Dit kruispunt wordt omwille van de verkeersveiligheid volledig gereconstrueerd. Daarbij worden bestaande parkeerproblemen, hoge snelheden en verkeersveiligheid aangepakt. Hiervoor is een aparte werkgroep met bewoners samengesteld. Verkeerskundig is e.e.a. volledig uitgewerkt en op dit moment wordt het bestek voorbereid. Aanvullend is bij dit project een waterkundige toets uitgevoerd. De effecten daarvan worden nu geïntegreerd in het project zodat ook de wateroverlast aangepakt wordt. (zie 3.)
   
 3. Wateroverlast
  Op dit moment wordt het onderzoek naar de wateroverlast Oirsbeek / Amstenrade afgerond. Onderdeel hiervan is waterberging op het gedeelte van de Oude Provincialeweg tussen de N276 en de komgrens bij Oirsbeek.
  Op de informatieavond is afgesproken dat er een visuele middenbaanscheiding wordt aangebracht om het inhalen van gemotoriseerd verkeer te ontmoedigen. Alvorens deze markering wordt aangebracht dienen we het onderzoek af te wachten omdat de maatregelen tegen wateroverlast mogelijk kunnen leiden tot aanpassing van de weg.

B. Kleinschalige maatregelen

Tijdens de inloopavonden eerder dit jaar zijn nog een aantal kleinere maatregelen benoemd (overgang van 80 / 60 km/h ter hoogte van verkeerslichten N276 en uitbuiging fietspad Beukenberg). Deze worden nog dit jaar in voorbereiding genomen.

Wat kunnen we definitief niet doen?

Vanwege het taakstellend budget is er geen mogelijkheid om een uitbuiging te realiseren nabij de Aldi op de Provinciale weg. Uit diverse veldbezoeken is geconstateerd dat het verkeer zich nu aanpast aan de verkeerssituatie ter plaatse en dat een dergelijke uitbuiging geen meerwaarde meer biedt. Daarnaast is besloten dat het kruispunt Altaarstraat – Provincialeweg dusdanig wordt ingericht dat het feitelijk een fysieke kommaatregel wordt.

Visualisaties op www.schinnen.nl en inloopavond

Wij verwijzen u ook graag naar onderstaande visualisaties van de verschillende maatregelen (pdf).

Tevens willen wij u uitnodigen voor een inloopmoment op dinsdag 11 december a.s. in de MFC de Oirsprong van 18.00 tot 20.00 uur. De tekeningen hangen dan op en is er gelegenheid om verhelderende vragen stellen.

 • RSS