Info over De Gijselaar Amstenrade (26-04-2018)

Flyer

Gemeente Schinnen heeft een flyer over de gebiedsontwikkeling van De Gijselaar bezorgd bij alle inwoners van Amstenrade. Deze flyer geeft u alvast een voorproefje van de plannen voor dit gebied. Tijdens de inloopavond op dinsdag 15 mei in de Koeteleboet lichten we deze graag toe, beantwoorden we uw vragen en horen we graag uw opmerkingen. Heeft u nu al vragen? Bekijk dan het overzicht met Vragen en Antwoorden dat we hieronder al voor u verzameld hebben.

Algemeen

Waarom is de gebiedsontwikkeling De Gijselaar nodig?

Gebiedsontwikkeling De Gijselaar moet een oplossing bieden voor een duurzame ontwikkeling van Amstenrade. Door de veranderende vraag van wonen en zorg, die wordt veroorzaakt door de krimp en de vergrijzing in deze regio beoordelen partijen hoe zij met hun vastgoed in de toekomst om wensen te gaan. Daarnaast is de vraag vanuit onderwijs om “schoolgebouwen” op een nieuwe moderne manier in te richten zodat een kindvriendelijke en veilige omgeving ontstaat. Door samen op te trekken bij de realisatie van al deze plannen ontstaat een meerwaarde in de totale ontwikkeling en wordt een kwalitatief beter plan gerealiseerd.

De gebiedsontwikkeling draagt daarnaast bij aan veiliger maken van de omgeving en moet dienstbaar zijn aan het behoud van natuur en landschap, het vergroten van de leefbaarheid in Amstenrade. 

Wanneer beginnen de werkzaamheden?

Het plan bevindt zich in de beginfase. Pas als alle procedures zijn afgerond kan met de uitvoering worden gestart.

Wanneer is gebiedsontwikkeling De Gijselaar klaar?

De planvorming en vergunningprocedures duren ongeveer een jaar. In de jaren 2019 tot 2022 worden de verschillende projectonderdelen gestart.

Wie zijn de initiatiefnemers van deze gebiedsontwikkeling?

Gebiedsontwikkeling De Gijselaar is een initiatief van de Gemeente Schinnen, waarbij samenwerking is gezocht met Woningstichting ZOwonen, de Cicero Zorggroep en de overkoepelende scholenorganisatie Innovo.

Hoe kan ik op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, raadpleeg dan de website van de gemeente Schinnen. Daar worden de ontwikkelingen gepubliceerd.

Hoe worden de belangen van de gebruikers van het gebied en de omwonenden behartigd?

De initiatiefnemers hebben bij de voorbereiding de samenwerkende verenigingen en de bewoners geïnformeerd over het initiatief. Bij de verdere planuitwerking blijven zij nauw betrokken. Uiteraard is iedere belanghebbende tijdens de planvorming ook gerechtigd om zelf zijn of haar belangen te behartigen.

Vanuit ZOwonen en op grond van de Overlegwet tussen Huurders en Verhuurders, worden de belangen van de huurders mede behartigd door de Bewonersraad Schinnen-Onderbanken.

Wat kost het project en wie betalen er allemaal aan mee?

Er is vooralsnog geen sprake van een gezamenlijke projectfinanciering. ZOwonen en Cicero betalen hun eigen plannen. Binnen de gemeente zijn middelen vrijgemaakt voor de investeringen in een nieuwe school, voor het Accommodatiebeleid, Sport en de Dorpsontwikkelingsplannen.

De initiatiefnemers krijgen voor de voorbereiding en bijzondere maatregelen ook financiële steun van de IBA-organisatie en de provincie Limburg.

Waar kan ik met vragen terecht?

Heeft u specifieke vragen, dan kunt u bij de projectleider van De Gijselaar terecht. U kunt ons altijd mailen of bellen.

De contactgegevens van de projectleider Peter Crijns zijn:

Mail: p.crijns@schinnen.nl

Telefoon: Gemeente Schinnen 14 046       

Vlekkenplan De Gijselaar

Wat is een vlekkenplan en waartoe dient het?

Door de Gemeenteraad is in maart 2018 gevraagd om een vlekkenplan op te stellen voor het hele gebied, zodat globaal zichtbaar wordt gemaakt waar welke planonderdelen worden ingepast. Een vlekkenplan is een voorloper van een stedenbouwkundig plan, dat nodig is om alle onderdelen van dit plan op een goede plek in de beschikbare ruimte onder te brengen.

Wat is de status van het vlekkenplan?

Het vlekkenplan is richtinggevend voor de inpassing van het bouwprogramma, dus alle voor de toekomst benodigde functies en gebouwen. In de vervolgstap wordt dit vlekkenplan verder verfijnd en gaan we het definitieve stedenbouwkundige plan opstellen, dat aan alle duurzaamheids- en technische eisen moet voldoen.

Hoe kan ik reageren op de gebiedsontwikkeling?

Tijdens de inloopavond op 15 mei 2018 is volop gelegenheid om kennis te nemen van het vlekkenplan en uw opmerkingen daarop mee te geven aan de initiatiefnemers. Hiermee wordt de eerste aanzet gegeven voor de aanpassing van het bestemmingsplan. Gedurende de hele planontwikkeling komt er gelegenheid tot inspraak, bezwaar en beroep tijdens de bestemmingsplanprocedure.

Worden mijn opmerkingen en aanpassingen ook daadwerkelijk verwerkt in het vlekkenplan? Of is deze al definitief?

Alle opmerkingen worden meegewogen bij de verfijning van het vlekkenplan. Alles afwegende trachten we te komen tot een optimaal plan, dat staat voor een duurzame ontwikkeling en dat zoveel mogelijk rekening houdt met de omgeving.

Wat wordt er gerealiseerd in het Plan De Gijselaar?

Voor meerdere doelgroepen worden voorzieningen gecreëerd om Amstenrade een leefbare en duurzame toekomst te bieden. Deze voorzieningen betreffen:

  • woningbouw voor diverse doelgroepen in hoofdzaak gericht op zorg;
  • vervangende en aangepaste nieuwbouw voor de zorg;
  • een integraal kindcentrum in een multifunctionele opzet, zodat ook de bibliotheek en de Koeteleboet hierin in een nieuwe vorm kunnen worden ondergebracht;
  • met voorzieningen voor gezond bewegen: een gymzaal en een buitenspelvoorziening voor de jeugd;
  • voldoende parkeergelegenheid voor de huidige omgeving en de nieuwbouw;
  • een goede verkeersafwikkeling voor de piektijden;
  • woningbouw voor jongeren en startende gezinnen; 
  • een verbinding met de Beekdaelenroute met een mogelijkheid van een pleisterplaats.

De planonderdelen worden verder toegelicht onder de betreffende hoofdstukken.

                     

Woningbouw

Welke sociale huurwoningen worden er voor de ouderen en de zorg gerealiseerd?

ZOwonen wenst de 33 corridorwoningen te vervangen voor ca 40 nieuwe zorggeschikte woningen.

Iedereen die voldoet aan de toewijzingscriteria (zorgindicatie, inschrijfduur, inkomen etc.) kan zich inschrijven als woningzoekende bij ZOwonen.

Wanneer moet ik uit mijn woning?

De huurders van de corridorwoningen in het gebouw “De Gijselaar” zijn op 1 mei 2018 door ZOwonen geïnformeerd over de toekomstplannen. Verhuizing is nu nog niet aan de orde. Maar er komt een moment in de toekomst dat “de Gijselaar” leeg moet zijn om sloop en vervangende nieuwbouw mogelijk te maken. Om inzicht te krijgen in de persoonlijke omstandigheden en mogelijkheden worden alle bewoners van de corridorwoningen na de zomervakantie thuis bezocht door een consulente van ZOwonen. Mede op basis van deze informatie wordt er al tijdens de planontwikkeling in een vroeg stadium door ZOwonen gewerkt aan (tijdelijke) herhuisvestingsmogelijkheden die zoveel als mogelijk aansluiten bij de behoeften, mogelijkheden en beperkingen van deze huurders.

Zorgvoorziening

Welke zorgwoningen komen er?

Cicero Zorggroep gaat een deel van de huidige bebouwing – Leontien verbouwen, zodat de zorgappartementen aan de hedendaagse eisen voldoen.

Daarnaast heeft Cicero een nieuwbouw van ongeveer 46 zorgappartementen gepland, die komt achter de bestaande oostelijk gelegen bebouwing. Na het gereedkomen van deze nieuwbouw wordt deze oostelijk gelegen bebouwing gesloopt. Daardoor ontstaan meer ruimte aan de voorzijde. Verder heeft Cicero het voornemen de entree met restaurantvoorziening te vernieuwen. Alle gebouwen komen met elkaar in verbinding te staan zodat alle functies optimaal bereikbaar zijn.

Overige bouwplannen

Welke woningen komen er nog meer?

In het plan zijn ongeveer 10 woningbouwkavels opgenomen op de plaats van de huidige basisschool en in de directe omgeving daarvan. Deze kavels komen ter beschikking zodra het huidige schoolgebouw is gesloopt.

Waarom zijn er tijdelijke woningen gewenst?

Amstenrade zal in de toekomst te maken krijgen met een verdere krimp van de bevolking. De behoefte aan woningen wordt over 10 à 15 jaar lager ingeschat dan nu. Op dit moment is er vraag door jongeren en startende gezinnen naar woningen in de bestaande gemeenschap. De gemeente wenst aan deze vraag invulling te geven met de realisatie van een 20-tal tijdelijke woningen (ca 10-15 jaar). Deze woningen zijn geprojecteerd aan de buitenrand van het plan, zodat op de langere termijn dit gebied weer landschappelijk kan worden ingericht.

Hoe zien de woningen er straks uit?

Er zijn nog geen bouwplannen opgesteld, eerst moet het gebied goed worden ingedeeld en ingericht en moet een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen om een juridische basis voor de bouwplannen te maken.

Integraal kindcentrum, gymzaal en gemeenschapshuis

Welke functies komen er in het integraal kindcentrum?

Westelijk van de huidige basisschool wordt het nieuwe toekomstbestendige integrale kindcentrum ingepland, met een gymzaal, de bibliotheek en de gemeenschapsruimte. De allerjongste kinderen worden er opgevangen en ook de buitenschoolse opvang wordt daar gerealiseerd. Met voldoende gelegenheid voor binnen- en buitenspel voor de kinderen en de verenigingen. Naast een gymzaal komt een trainingsveld voor balsporten, waar de jeugd voor buitenspel terecht kan.

Parkeren en verkeer

Welke oplossingen komen er voor de huidige parkeerdruk en verkeersafwikkeling?

Bij de planontwikkeling zal aan de hand van een parkeerdrukmeting inzicht worden verworven in de behoefte nu en straks. Bij de gebiedsontwikkeling wordt rekening gehouden met de benodigde parkeervoorzieningen. Tevens wordt voor de piekbelasting in het verkeer – het halen en brengen van de kinderen- een goede Kiss & Ride zone opgenomen in het plan.

Verbinding Beekdaelenroute

Welke fietsverbindingen worden gerealiseerd?

Naast een goede verbinding naar het integrale kindcentrum nemen we in het plan een fietsverbinding naar de Beekdaelenroute op, met een mogelijke pleisterplaats (commerciële horecagelegenheid) naast het integrale kindcentrum.

Verplaatsing voetbalvereniging Amstenrade

Waarom wordt de voetbalvereniging Amstenrade verplaatst?

Om een toekomstbestendig verenigingsleven te steunen en om voor de leefbaarheid van Amstenrade voldoende toekomstkansen en ruimte te creëren is in 2008 met de voetbalvereniging in intentie overeengekomen om te verplaatsen naar de sportboulevard. Deze koers is ook vastgelegd in de sportnota, het accommodatiebeleid en de DOP’s.

Met deze toekomstbestendige koers worden de beschikbare middelen zo rendabel mogelijk ingezet en worden de plannen financieel haalbaar. De  planvorming op De Gijselaar en de Oirsprong zijn mede gefaciliteerd  door IBA en de provincie Limburg.  Deze financiële steun geldt voor de huidige koers en planopzet.  Als hiervan wordt afgeweken, komt de gebiedsontwikkeling op losse schroeven te staan en zullen enkele planonderdelen, zoals bijvoorbeeld  een nieuw integraal kindcentrum en gemeenschapsvoorziening, niet kunnen worden gerealiseerd.

Op de sportboulevard krijgt de Voetbalvereniging Amstenrade een eigen passende accommodatie.

Voor de allerkleinste voetballers blijft spel mogelijk op de twee trapveldjes bij het integrale kindcentrum.

  • RSS