Handhavings- en milieujaarverslag 2015 (08-03-2016)

Het college van B en W heeft het handhavings- en milieujaarverslag 2015 vastgesteld. Hierin wordt verantwoording afgelegd over de in 2015 gestelde doelen en inspanningen op het gebied van handhaving en milieu.

Op grond van artikel 7.7 van het Besluit omgevingsrecht evalueert de gemeente jaarlijks of de activiteiten, die in het handhavingsprogramma staan, zijn uitgevoerd. Daarnaast wordt gekeken in hoeverre deze activiteiten hebben bijgedragen aan het bereiken van de gestelde doelen. Ook moeten burgemeester en wethouders op grond van artikel 21.1 van de Wet milieubeheer jaarlijks een milieuverslag toezenden aan de gemeenteraad.

  • RSS