Bevoegdhedenbesluit herindeling (22-05-2018)

Ingevolge artikel 79 van de Wet algemene regels herindeling , de artikelen 168 juncto 160 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht maken Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schinnen respectievelijk de Burgemeester van Schinnen bekend op 15 mei 2018 het “Bevoegdhedenbesluit herindeling Onderbanken-Nuth-Schinnen” te hebben vastgesteld.

Voornoemd besluit ligt ingevolge artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht voor iedereen gedurende een periode van vier weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Het besluit is ook te raadplegen via onderstaande links.

Het Bevoegdhedenbesluit herindeling Onderbanken-Nuth-Schinnen treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot en met 8 mei 2017.

  • RSS