Aanpak wateroverlast Oirsbeek belangrijke stap dichterbij (08-02-2018)

Ondertekening

De aanpak van de wateroverlast in de kernen Oirsbeek-Amstenrade is een belangrijke stap dichterbij. Vandaag hebben negen partijen naar elkaar toe uitgesproken zich in te zetten voor deze buitengewoon grote opgave in gemeente Schinnen en in gemeente Meerssen.
 

De organisaties spreken af om zich samen in te zetten om in 2050 een klimaatbestendige ruimtelijke inrichting te hebben gerealiseerd in Oirsbeek-Amstenrade en Meerssen. Hierbij wordt de haalbaarheid onderzocht van het afkoppelen van publieke en private verhardingen, de aanleg van extra waterbuffers en het bergen van water in het landelijk gebied door onder meer landbouw en natuur. 

Betrokken organisaties
Onder het toeziend oog van verschillende inwoners van Meerssen die al jarenlang wateroverlast ervaren, zetten vandaag de negen organisaties een handtekening onder een of beide intentieverklaringen. Voor Meerssen zijn betrokken: Gemeente Meerssen, Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), Staatsbosbeheer, Stichting Het Limburgs Landschap en Waterleidingmaatschappij Limburg. Voor Oirsbeek zijn betrokken: Gemeente Schinnen, Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), Natuurmonumenten en Stichting Het Limburgs Landschap.

Evenwicht bewaren
De komende maanden worden deze doelstellingen verder uitgewerkt om in de zomer een samenwerkingsovereenkomst te sluiten tussen de organisaties. Gedeputeerde Daan Prevoo is blij met de ondertekening: “Ons klimaat verandert sneller dan me lief is. Lokale wateroverlast gaan we de komende jaren daardoor veel vaker meemaken dan in het verleden. Daarom is het goed dat we hier, samen, een stap kunnen zetten in het bestrijden van die overla

Wateroverlast
De kernen van Oirsbeek-Amstenrade en Meerssen ondervinden ernstige overlast door afstromend water. Door de klimaatverandering zal de overlast verder toenemen, waarbij in extreme situaties zelfs de veiligheid in het geding is. Om de problemen het hoofd te kunnen bieden, is het noodzakelijk dat het waterschap, de gemeenten, de landbouw, andere grondeigenaren zoals terreinbeheerders en de inwoners zelf gelijktijdig maatregelen treffen. De opgave is buitengewoon groot, waardoor externe financiering een noodzakelijke randvoorwaarde is. Als alle maatregelen zijn uitgevoerd, blijft er een restopgave bij zeer intensieve buien, die niet kan worden opgelost. Hiervoor zullen inwoners zelf maatregelen moeten treffen om eventuele schade te kunnen beperken.

Water in Balans
Oirsbeek-Amstenrade en Meerssen zijn twee van de zes gebiedspilots binnen ‘Water in Balans’. Dit actieprogramma van Waterschap Limburg is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen tegen wateroverlast en droogte als gevolg van de klimaatverandering. In de benoemde gebiedspilots verkennen de betrokken organisaties en inwoners de knelpunten en wordt gezocht naar nieuwe manieren om de klimaatverandering te slim af te zijn.
Meer informatie: www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans.

  • RSS