Strategische visie

Hoe zien wij de toekomst van Schinnen?

In februari 2010 heeft de gemeenteraad van Schinnen ingestemd met een nieuwe toekomstvisie op onze gemeente. Die toekomstvisie loopt van 2010 tot 2020.  Deze toekomstvisie is gemaakt met gemeenteraad, inwoners, bedrijven en buurgemeenten.
In deze toekomstvisie is zo duidelijk mogelijk omschreven wat onze doelen zijn voor de komende tien jaar. Hierbij zijn keuzes gemaakt. Bevolkingskrimp en duurzaamheid zijn daarbij de twee belangrijkste gegevens die de vijf thema’s wonen, welzijn, ruimte, werken en samenleving zijn uitgewerkt.  

De toekomstvisie1 luidt:

 “Samen met haar burgers en andere partners ontwikkelt de gemeente Schinnen duurzame initiatieven om de leefbaarheid en levendigheid in de kernen te behouden en de kwaliteit van natuur en landschap te versterken. De kernen beschikken over een goed woonmilieu en een levensvatbaar voorzieningen¬niveau op maat. In het buitengebied is ruimte voor de ontwikkeling van natuur- en landschap en voor extensieve recreatie. Hierdoor versterkt de gemeente Schinnen haar functie als groene buffer in een verstedelijkte regio met een samenhang en evenwicht tussen de stedelijke dynamiek en de landelijke kwaliteit.”

1officiële tekst uit de toekomstvisie