Rekenkamercommisie Schinnen

De Rekenkamercommissie Schinnen is in 2006 ingesteld door de gemeenteraad van Schinnen. Doel van de rekenkamercommissie is te voorzien in nadere analysen met betrekking tot de transparantie, effectiviteit, efficiëntie en verantwoordelijkheden van alle werkzaamheden en het beleid dat door de gemeente wordt uitgevoerd. Daarbij kan gedacht worden aan de wijze waarop beleidsdoelstellingen zijn geformuleerd en gepresenteerd aan de gemeenteraad, de wijze waarop informatie-uitwisseling plaats vindt tussen het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad, alsmede de analyse van resultaten op het gebied van de uitvoering.

De commissie opereert in een samenwerkingsverband met gemeenten uit Parkstad. In de loop van 2012 heeft er een evaluatie plaatsgevonden.
Bij de opzet van de Rekenkamercommissie Schinnen 2013 is invulling gegeven aan de verbeterpunten en gekozen voor een gemengde samenstelling, uitgaande van een extern lid, tevens de voorzitter en twee interne leden (raadsleden).

De rekenkamercommissie wordt ondersteund door de griffier.

De samenstelling van de Rekenkamercommissie Schinnen is thans als volgt:

de heer drs. W.M.P. Satijn (extern voorzitter)

mevr. M.G.T. Thuis, raadslid VG;

de heer J.H.F. Franssen, raadslid CDA.