College van B&W

Burgemeester Frissen

Burgemeester L.J.P.M. Frissen (CDA)

Portefeuille

 • Bestuur, bestuursorganen
 • Strategie
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Openbare orde, veiligheid
 • Burgerzaken, vreemdelingen, inburgering
 • Integriteit
 • Handhaving
 • AWACS
Wethouder Wolff

Wethouder ir. K.M. Wolff, 1e locoburgemeester (VernieuwingsGroep)

Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening
 • Bouwen, grondzaken
 • Volkshuisvesting, wonen
 • Verkeer
 • Afval, milieu
 • Woonwagenzaken
Wethouder van der Broek

Wethouder mr. ing. J.M.A.R. van der Broek, 2e locoburgemeester (CDA)

Portefeuille

 • Decentralisaties sociaal domein–beleid en algehele integratie en coördinatie
 • Participatiewet – uitvoering, sociale werkvoorziening
 • Economische zaken
 • Leefbaarheid kernen, dorpsontwikkelingsplannen
 • Breed welzijn
 • Buitendienst, groenbeheer
 • Bedrijfsvoering
 • Natuur, landschap, vitaal platteland (LKM)
 • Wensbus
Wethouder Quadvlieg

Wethouder J. Quadvlieg - van Dam, 3e locoburgemeester (VernieuwingsGroep)

Portefeuille

 • Decentralisatie AWBZ/WMO-uitvoering
 • Dienstverlening, burgerparticipatie
 • Duurzaamheid-beleid en algehele integratie en coördinatie
 • Riolen, pompgemalen, openbare verlichting
 • Communicatie, voorlichting
 • GGD
 • Recreatie, toerisme
 • Leerlingenvervoer
Wethouder Janssen

Wethouder P.H.L.E. Janssen MFP, 4e locoburgemeester (CDA)

Portefeuille

 • Financiën
 • Decentralisaties sociaal domein-financiën
 • Decentralisatie jeugdzorg-uitvoering
 • Onderwijs, peuterspeelzalen, kinderopvang
 • Accommodaties
Secretaris Roelofs

De heer mr. J.M.C. Roelofs, Gemeentesecretaris/Algemeen directeur

Het college van burgemeester en wethouders (B en W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. B en W leggen verantwoording af aan de gemeenteraad over de uitvoering van het beleid. Het college vergadert één keer per week, op dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Wekelijks neemt het college besluiten die wel openbaar worden gemaakt.

Het college van B en W van Schinnen bestaat uit een voorzitter (de burgemeester), vier wethouders en de gemeentesecretaris. U kunt met collegeleden een afspraak maken om te praten over zaken die voor u belangrijk zijn. Maak hiervoor een afspraak met het bestuurssecretariaat via telefoonnummer 14 046. Daarnaast is er iedere tweede woensdag van de maand van 18.00 tot 19.00 uur spreekuur met de wethouders.